Katon: Gōkakyū no Jutsu!
Fire Style: Fireball Jutsu!

Katon: Gōkakyū no Jutsu!
Fire Style: Fireball Jutsu!